RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV ŠPORTNO TRENIRANJE ‐ CURLING ‐ 2. STOPNJA

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

PRIREDITELJ:Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in CURLING ZVEZA SLOVENIJE
KRAJ:LJUBLJANA
 
TERMINI IZVEDBE:
28.03.2022 – 28.05.2022
OBJAVA RAZPISA: 25.01.2022
VODJA USPOSABLJANJA:GREGOR RIGLER
 
SKRBNIK USPOSABLJANJA NA OKS-ZŠZ:Aljaž Sedej
aljaz.sedej@olympic.si
040733080
UDELEŽENCI:
 
Ciljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni pogoj zaposlitev v športu).
 
Na tečaj bo sprejetih 20 kandidatov, ki bodo do navedenega roka opravili spletno prijavo in priložili vsa ustrezna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
 
V primeru zaostritve epidemiološke situacije, si pridržujemo pravico do sprememb v izvedbi.
v primeru podajanja vsebin na daljavo, se vse vsebine snemajo in hranijo na OKS kot dokazno gradivo o izvedeni aktivnosti.
POGOJI PRIJAVECiljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni pogoj zaposlitev v športu).
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve –  ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na katerem koli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pridobljena usposobljenost ‑ Strokovni delavec 1, športno treniranje, curling.
 • vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj na področju curlinga.
  Na tečaj bo sprejetih prvih 20 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in do roka (18.3.2022 do 12.00 ure) poslali vsa potrebna ustrezna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.
 
POTREBNA DOKAZILA:Kandidati morajo do navedenega roka (18.3.2022 do 12.00 ure) v okviru spletne registracije in prijave na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila:
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno datirano potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES‑a, izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ).
 • Kopijo diplome usposobljenosti v naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, curling.
 • Potrdilo o športno pedagoških izkušnjah na področju curlinga.
 
POGOJI DOKONČANJA:Prisotnost mora biti vsaj 80% na obveznem delu ter vsaj 80% na posebnem delu.

 Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin.

 Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke. Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana. Izpit se vrednosti z je opravil ali ni opravil. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali poškodba, materinski dopust, očetovski dopust,  starševski dopust) kandidatu rok za zaključek usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge kandidata, odloča izvajalec usposabljanja. Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja izpita in oceno.
 
! POMEMBNO: PRIZNAVANJE KOMPETENC
Vsi kandidati, ki boste želeli na programu uveljavljati določne že predhodno pridobljene kompetence, se morate z vlogo obrniti na pristojno NPŠZ.
Kompetence na aktualnem programu usposabljanja vam bomo upoštevali v kolikor boste »Odločbo o pridobljenih kompetencah« izdano s strani pristojne NPŠZ posredovali najkasneje do začetka aktivnosti to je 28.03.2022 na e-naslov aljaz.sedej@olympic.si.
PRIJAVE:
 
 
Registracija in prijava na dogodek poteka na naslovu:  https://prijave.olympic.si  v dveh korakih:
 Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« Prijava na izbrani dogodek  (priložite vsa zahtevana dokazila vezano na pristopne pogoje posamezne aktivnosti). Po oddaji prijave skrbnik pregleda dokumente in vam prijavo potrdi, zavrne ali pozove k dopolnitvam. Le v primeru potrditve zasedate prosto mesto oziroma ste umeščeni v čakalno vrsto. 
PRIPOROČAMO PRED REGISTRACIJO/PRIJAVO: da si na vstopni strani spletne aplikacije preberete/ogledate Navodila za uporabo (tudi v video obliki).
 
ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
18.03.2022
PRIJAVNINA:Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
NAMEN IN CILJ PROGRAMA:Cilj programa športno treniranje ‑ curling‑ 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi curling.
 
PRIDOBLJENE KOMPETENCE:Program usposabljanja športno treniranje ‑ curling ‑ 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge curling s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
 
URNIK:Urnik usposabljanja